U Nar. nov., br. 82/17 od 23. kolovoza 2017. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Vođinci koja stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu Općine Vođinci, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak, koje stupaju na snagu 1. rujna 2017.

Ovom se Odlukom propisuju vrste poreza koji pripadaju Općini Vođinci, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza, način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima kako slijedi:

  1. prirez porezu na dohodak,
  2. porez na potrošnju,
  3. porez na korištenje javnih površina.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluke o općinskim porezima Općine Vođinci (»Službeni vjesnik« Vukovarsko-srijemske županije 08/02).

Natrag