U Nar. nov., br. 50/17 od 26.5.2017. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Velika Ludina.

Ovom Odlukom utvrđuju se stope, visina, te način obračuna i plaćanja gradskih poreza koji pripadaju Općini Velika Ludina u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

Općinski porezi jesu: 1. porez na potrošnju, 2. porez na kuće za odmor, 3. porez na nekretnine.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima po stopi od 3%. Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor, a koje se nalaze na području Općine Velika Ludina. Porez na kuće za odmor plaća se godišnje u visini od 10,00 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor. Sva pitanja utvrđivanja i naplate poreza na nekretnine uredit će se posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Velika Ludina sukladno Zakonu o lokalnim porezima.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Natrag