U Nar. nov., br. 77 od 4. kolovoza objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Tribunj koja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Tribunj«, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu 1. rujna 2017.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza koji pripadaju Općini Tribunj (u daljnjem tekstu: Općina), obveznici plaćanja poreza, porezna osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i naplate poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

Porezi Općine su:

  1. prirez porezu na dohodak (plaća se po stopi od 6%),
  2. porez na potrošnju (plaća se po stopi od 3%),
  3. porez na kuće za odmor (plaća se godišnje na cijelom području Općine, u iznosu od 15,00 kn/m2 korisne površine kuće za odmor),
  4. porez na korištenje javnih površina (utvrđuje se u kunama po četvornom metru (m²) javne površine i to dnevno, mjesečno, odnosno godišnje),
  5. porez na nekretnine (predmet oporezivanja, porezni obveznici, utvrđivanje, naplata i druga pitanja vezana uz porez na nekretnine uredit će se posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine, sukladno Zakonu o lokalnim porezima.).
Natrag