U Nar. nov., br. 75 od 31. srpnja 2017. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Tordinci koja stupa na snagu u roku od osam dana od objave u "Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije", osim odredbi o prirezu na dohodak koje stupaju na snagu 1. kolovoza 2017.

Ovom se Odlukom propisuju vrste poreza koji pripadaju Općini Tordinci, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza, način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima kako slijedi:

  1. prirez porezu na dohodak koji se plaća po stopi od 5%,
  2. porez na potrošnju koji se plaća po stopi od 3%,
  3. porez na kuće za odmor koji se plaća u iznosu od 10,00 kn/m2 godišnje po metru korisne površine,
  4. porez na korištenje javnih površina koji se plaća po stopi od 10%.

Općina Tordinci je dužna uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.

Natrag