U Nar. nov, br. 61 od 28.6.2017. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Sv. Filip i Jakov. Odluka stupa na snagu 1.7.2017.

Odlukom se propisuju sljedeće vrste poreza: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor i porez na nekretnine.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje u iznosu od 15,00 kn/m2 površine kuće za odmor.

Poslove u svezi s utvrđivanjem, nadzorom i naplatom poreza iz ove Odluke obavljat će stručne službe Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov.

Sva pitanja vezana uz porez na nekretnine uredit će se posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima i prirezu poreza na dohodak Općine Sv. Filip i Jakov (Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov br. 14/14 i 03/15).

Natrag