U Nar. nov., br. 97 od 29.9.2017. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Stari Mikanovci (u nastavku: Odluka). Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od objave u službenom glasilu Općine Stari Mikanovci, osim odredbi o prirezu na dohodak koje stupaju na snagu 1. listopada 2017. godine.

Ovom se Odlukom propisuju vrste poreza koji pripadaju Općini Stari Mikanovci, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza, način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima kako slijedi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na korištenje javnih površina.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Stari Mikanovci (»Službeni vjesnik« Vukovarsko-srijemske županije 15/01 i Odluka o prirezu porezu na dohodak (Nar. nov., br. 142/06).

Natrag