U Nar. nov., br. 95 od 22. rujna 2017. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Sračinec http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_09_95_2199.html koja stupa na snagu

u roku od osam dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon mjeseca objave u »Narodnim novinama«, odnosno od 1. listopada 2017.

Natrag