U Nar. nov., br. 69/17 od 14.7.2017. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Selnica.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenog glasniku Međimurske županije«.

Odlukom se propisuju sljedeće vrste poreza: porez na potrošnju, porez na kuće za odmor i porez na nekretnine.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje u iznosu od 11,00 kn/m2 korisne površine kuće za odmor.

Sva pitanja utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe poreza na nekretnine utvrdit će se posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Selnica.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Selnica (»Službeni glasnik Međimurske županije«, broj 1/02), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Selnica (»Službeni glasnik Međimurske županije«, broj 4/07), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Selnica (»Službeni glasnik Međimurske županije«, broj 8/08) i Odluka o III. izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Selnica (»Službeni glasnik Međimurske županije«, broj 20/11).

Natrag