U Nar. nov., br. 62/17 od 30. lipnja 2017. objavljena je Odluka o općinskim porezima općine Rugvica koja stupa na snagu 8. srpnja 2017., osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu 1. srpnja 2017. godine.

Sukladno Odluci, Općini pripadaju sljedeći općinski porezi:

  1. Prirez porezu na dohodak (6%)
  2. Porez na potrošnju (3%)
  3. Porez na kuće za odmor (12,00 kuna po četvornom metru korisne površine kuće za odmor - na objekte bruto površine veće od 20 m², uključujući sve etaže objekta)
  4. Porez na korištenje javnih površina (20% na utvrđenu osnovicu)
Natrag