U Nar. nov., br. 27 od 24.3.2017. objavljena je Odluka o općinskim porezima općine Ribnik. Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Glasniku Karlovačke županije« br. 8/17, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu 1. travnja 2017.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza koji pripadaju Općini Ribnik, visina poreza, osnovica i visina porezne stope, obveznici plaćanja te način obračuna i plaćanja poreza.

Prema ovoj Odluci:

› prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%,

› porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%,

› porez na kuće za odmor plaća se u visini od 11,00 kn/m2 korisne površine kuće za odmor,

› porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine na području Općine Ribnik u visini od 7,00 kn dnevno po svakom m2 zauzete površine.

Poslove u vezi s evidentiranjem, utvrđivanjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate poreza na potrošnju obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima (»Glasnik Karlovačke županije« broj 35/01 - 50/12).

Natrag