U Nar. nov., br. 132/17 od 29.12.2017. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Pučišće (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Pučišća«, a primjenjuje se od 01.01.2018. godine osim odredaba o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem su objavljene u »Narodnim novinama«.

Odlukom se utvrđuju vrste poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza koji su vlastiti izvori prihoda Općine Pučišća.

Porezi Općine Pučišće su: 1. prirez porezu na dohodak, plaća se po stopi od 5% od utvrđene osnovice (porez na dohodak), 2. porez na potrošnju, plaća se na propisanu osnovicu (prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost), 3. porez na kuće za odmor plaća se godišnje po m2 korisne površine kuće za odmor, i to: - vlasnici kuća za odmor čiji se objekti nalaze na području k.o. Pučišća - 15,00 kn/m2, - vlasnici kuća za odmor čiji se objekti nalaze na području k.o. Gornji Humac i k.o. Pražnica - 8,00 kn/m2.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima (»Službeni glasnik Općine Pučišća« br. 7/01).

Natrag