U Nar. nov., br. 65 od 7.7.2017. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Nova Kapela (u nastavku: Odluka), stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Općine Nova Kapela«, osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu 1. kolovoza 2017.

Ovom se odlukom utvrđuju vrste poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Općini Nova Kapela.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Nova Kapela (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije« broj 17/01, 25/05 i 21/08).

Odredbe č. 10. - 13. ove Odluke prestaju važiti 1. siječnja 2018. godine.

Natrag