U Nar. nov., br. 73 od 26.7.2017. objavljena je Odluka o porezima Općine Lukač (u nastavku: Odluka), stupa na snagu 1. kolovoza 2017. godine.

Ovom Odlukom se utvrđuje:

  1. vrste lokalnih poreza koji se uvode za područje Općine Lukač (u daljnjem tekstu: Općina),
  2. visina stope prireza porezu na dohodak,
  3. visina stope poreza na potrošnju,
  4. porez na korištenje javnih površina,
  5. porez na nekretnine,
  6. prijenos ovlasti za utvrđivanje i naplatu pojedinih lokalnih poreza na Ministarstvo financija, Poreznu upravu.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavljaju se izvan snage Odluka o općinskim porezima (»Službeni vjesnik« br. 5/01 i 4/08), Odluka o prirezu poreza na dohodak (»Službeni vjesnik« br. 3/13) i Odluka o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska pokretnih naprava (»Službeni vjesnik« br. 7/09).

Natrag