U Narodnim novinama br. 79 od 11. kolovoza 2017. objavljena je  Odluka o općinskim porezima Općine Lovas http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_08_79_1970.html, stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku« Vukovarsko-srijemske županije, osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«.

Natrag