U Nar. nov., br. 31 od  5. travnja 2017. objavljena je Odluka o općinskim porezima općine Križ http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_04_31_703.html koja stupa na snagu danom objave u Glasniku Zagrebačke županije, osim u dijelu koji se odnosi na prirez porezu na dohodak, koji stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je Odluka objavljena u »Narodnim novinama«.

Navedenom je odlukom, pored ostalog, propisana stopa prireza porezu na dohodak u iznosu od 2% (nepromijenjena).

Natrag