U Nar. nov., br. 31 od  5. travnja 2017. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Konavle http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_04_31_704.html koja stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Konavle osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«.

Stopa prireza porezu na dohodak propisana je u iznosu od 10% (nepromijenjena).

Natrag