U Nar. nov., br. 69/17 od 14.7.2017. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Kneževi Vinogradi koja stupa na snagu 22.8.2017.

Odlukom se propisuju sljedeće vrste poreza: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje u iznosu od 10,00 kn/m2 korisne površine kuće za odmor.

Porez na korištenje javnih površina utvrđuje se ovisno o namjeni i vremenu korištenja javne površine - u godišnjem, mjesečnom i dnevnom iznosu po m2 površine koja se koristi.

Odredbe u svezi naplate poreza na nekretnine urediti će se posebnom odlukom.

Poslove u svezi s utvrđivanjem i naplatom svih poreza iz ove Odluke obavljat će Porezna uprava na temelju suglasnosti Ministarstva financija. Općina Kneževi Vinogradi poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate, općinskih poreza propisanih ovom Odlukom u cijelosti se prenosi na Poreznu upravu Osijek, Ispostavu Beli Manastir.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima (Nar. nov., br. 89/06, 32/10).

Natrag