U Nar. nov., br. 75 od 31. srpnja 2017. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Klenovnik. Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u Službenom vjesniku Varaždinske županije, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu dana 1. kolovoza 2017.

Ovom se Odlukom propisuju vrste poreza koji pripadaju Općini Klenovnik, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza to način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima kako slijedi:

  1. prirez porezu na dohodak koji se plaća po stopi od 7%,
  2. porez na potrošnju koji se plaća po stopi od 3%,
  3. porez na kuće za odmor koji se plaća u iznosima propisanima čl. 12. ove Odluke,
  4. porez na korištenje javnih površina koji se plaća sukladno odredbama čl. 15. - 18. ove Odluke.

Općina Klenovnik dužna je uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.

Natrag