U Nar. nov., br. 132/17 od 29.12.2017. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Jakovlje (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Jakovlje, osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama« i primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine.

Odlukom se utvrđuju stope, visina porezne osnovice te način obračuna i plaćanja općinskih poreza koji su vlastiti izvori prihoda Proračuna Općine Jakovlje.

Općinski porezi su: 1. prirez porezu na dohodak, plaća se po stopi od 5% od utvrđene osnovice (porez na dohodak), 2. porez na potrošnju, plaća se po stopi od 3% na propisanu osnovicu (prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima bez poreza na dodanu vrijednost), 3. porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 11,00 kuna/m2 korisne površine kuće za odmor, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju toga poreza, 4. porez na korištenje javnih površina.

Danom stupanja na snagu Odluke, prestaju važiti Odluka o općinskim porezima (»Službeni glasnik Općine Jakovlje« broj 1/02), Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 5/05) i Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 4/05 i »Narodne novine« broj 138/05).

Natrag