U Nar. nov, br. 61 od 28.6.2017. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Gunja. Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u »Službenom vjesniku« Općine Gunja, osim odredbi o prirezu na dohodak koje stupaju na snagu 1.7.2017.

Odlukom se propisuju sljedeće vrste poreza: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina. Općina Gunja dužna je uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje u iznosu od 5,00 kn/m2 korisne površine kuće za odmor.

Porez na korištenje javne površine plaća se po stopi od 10%.

Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate poreza iz ove Odluke obavljat će Ministarstvo financija - Porezna uprava.

Sva pitanja vezana uz porez na nekretnine uredit će se posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Gunja.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Gunja (»Službeni vjesnik« Općine Gunja broj: 04/02).

Natrag