U Nar. nov., br. 75 od 31. srpnja 2017. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Gundinci koja stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste poreza koji pripadaju Općini Gundinci stope i visina poreza te način obračunavanja i plaćanja općinskih poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

Općinski porezi Općine Gundinci jesu:

  1. porez na potrošnju koji se plaća po stopi od 3%,
  2. porez na kuće za odmor koji se plaća godišnje u iznosu od 5 kn/m2 korisne površine kuće za odmor,
  3. porez na nekretnine za koji će se sva pitanja utvrđivanja i naplate poreza na nekretnine utvrdit će se posebnom odlukom.
Natrag