U Nar. nov., br. 74 od 28.7.2017. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Gornji Kneginec. Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 16. ove Odluke koje se primjenjuju od 1. siječnja 2018. godine.

Općini Gornji Kneginec pripadaju sljedeći porezi:

1. prirez porezu na dohodak po stopi od 10%,

2. porez na potrošnju po stopi od 3%,

3. porez na kuće za odmor u visini od 11 kn po m2 godišnje,

4. porez na nekretnine,

5. porez na korištenje javnih površina.

Predmet oporezivanja, porezni obveznici, utvrđivanje, naplata i druga pitanja vezana uz porez na nekretnine uredit će se posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine, sukladno Zakonu o lokalnim porezima.

Porez na korištenje javnih površina uređen je posebnim odlukama Općinskog vijeća Općine.

Natrag