U Nar. nov., br. 68/17 od 13.7.2017. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Farkaševac (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Glasniku Zagrebačke županije, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«.

Odlukom se utvrđuju vrste poreza koje pripadaju Općini Farkaševac, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza sukladno Zakonu o lokalnim porezima.

Porezi Općine Farkaševac su: 1. prirez porezu na dohodak, a plaća se po stopi od 3% na propisanu osnovicu (iznos poreza na dohodak), 2. porez na potrošnju, a plaća se po stopi od 3% na propisanu osnovicu (prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskom objektu, a u koju nije uključen PDV),  3. porez na kuće za odmor, a utvrđuje se u iznosu od 10,00 kn po m2 korisne površine kuće za odmor godišnje, 4. porez na korištenje javnih površina.

Danom stupanja na snagu Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Farkaševac (»Glasnik Zagrebačke županije« br. 4/02 i Odluka o prirezu poreza na dohodak »Narodne novine« br. 104/02.

Odredbe čl. 9. i 10. Odluke koje se odnose na porez na kuće za odmor prestaju važiti 1.1.2018. godine.

Natrag