U Nar. nov., br. 78/17 od od 9. kolovoza 2017. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Cerna (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku« Vukovarsko-srijemske županije.

Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari, obnovi postupka i žalbenom postupku propisane Zakonom o lokalnim porezima jednako se primjenjuju i za poreze propisane ovom Odlukom.

Postupci utvrđivanja poreza na kuće za odmor započeti po Zakonu o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16) i ovoj Odluci, a koji nisu dovršeni do 1. siječnja 2018. godine dovršit će se po odredbama Zakona o lokalnim porezima i ove Odluke o općinskim porezima Općine Cerna.

Odredbe čl. 10. - 13. ove Odluke prestaju važiti 1. siječnja 2018. godine.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti ranija Odluka o općinskim porezima Općine Cerna od 8. svibnja 2002. (»Službeni vjesnik« Vukovarsko-srijemske županije, broj 6/02) i Odluka o prirezu porezu na dohodak od 1. ožujka 2002. (Nar. nov., br. 24/02).

Natrag