Ovom odlukom utvrđuju se stope, visina porezne osnovice te način obračuna i plaćanja općinskih poreza koji su vlastiti izvori prihoda općine. Općini pripadaju sljedeći općinski porezi: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina. Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava i porez na dohodak od kapitala. Obveznici plaćanja prireza porezu na dohodak su fizičke osobe koje ostvaruju dohodak u Republici Hrvatskoj sukladno zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak, te koje imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području Općine Brckovljani, po stopi od 3%.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Brckovljani, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_04_40_882.html

Natrag