U Nar. nov., br. 100/17 od 11.10.2017. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Bol (u nastavku: Odluka), a stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena u ''Narodnim novinama''.

Odlukom se određuju općinski porezi, kao prihodi Općine Bol, kojima u okviru samoupravnog djelokruga Općine Bol slobodno raspolaže.

Porezi Općine Bol su: 1. porez na potrošnju, a plaća se po stopi od 3% na propisanu osnovicu (prodajna cijena alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine Bol), koji se prodani u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen PDV),  2. porez na kuće za odmor, - za objekte na području naselja Bol i Murvica u visini od 15,00 kn po metru četvornom korisne površine objekta, - vlasnici kuća za odmor, koji su rođeni na Bolu ili Murvici ili im je jedan od roditelja rođen na Bolu ili Murvici, plaćaju porez na kuću za odmor u visini od 5,00 kuna po metru četvornom korisne površine kuće za odmor, u jednokratnom godišnjem iznosu, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza, 3. porez na korištenje javnih površina, po stopi od 10% naknade koja se plaća za korištenje javne površine, a plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza.

Danom stupanja na snagu Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Bol (''Službeni glasnik Općine Bol'' broj 6/2001, 1/2005, 11/2005).

Natrag