U Nar. nov., br. 41 od 27.4.2017. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Andrijaševci (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku« Vukovarsko-srijemske županije, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu 1. svibnja 2017.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Andrijaševci (Sl. vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 23/14) i Odluka o prirezu porezu na dohodak (Nar. nov., br. 6/03).

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste poreza koji pripadaju Općini Andrijaševci, stope i visine poreza te način obračuna i plaćanja u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima. Područje Općine Andrijaševci obuhvaća naselje Andrijaševci i naselje Rokovci.

Natrag