U Nar. nov., br. 123 od 12.12.2017. objavljena je Odluka o općinskim (lokalnim) porezima Općine Gorjani koja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku« Općine Gorjani.

Ovom Odlukom općina Gorjani uvodi sljedeće poreze: porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina  i porez na nekretnine.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Porez na kuće za odmor na području Općine Gorjani plaća se za objekte na području naselja Gorjani i naselja Tomašanci u visini 15,00 kn/m2 korisne površine objekata, u jednokratnom godišnjem iznosu.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste:

• javnu površinu za držanje raznog materijala i robe, odlaganje građevnog materijala i građevnog otpada i sl., a koje ne služi obavljanju djelatnosti trgovine, odnosno prodaji proizvoda i pružanju usluga

• površinu u druge namjene, a nemaju zaključen ugovor o zakupu javne površine.

Porez na korištenje javnih površina naplaćuje se za korištenje javnih površina na području Općine Gorjani:

• u iznosu od 5,00 kn/m2 dnevno, ako se javna površina koristi duže od 5 dana,

• 50,00 kn dnevno, neovisno o obimu korištenja, ako se javna površina koristi kraće od 5 dana.

Predmet oporezivanja, porezni obveznici, utvrđivanje, naplata i druga pitanja vezana uz porez na nekretnine uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Gorjani, sukladno Zakonu o lokalnim porezima.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Gorjani (»Službeni glasnik« Općine Gorjani broj 20/01).

Natrag