U Nar. nov., br. 87 od 31.8.2017. objavljena je Odluka o lokalnim porezima Općine Šodolovci http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_08_87_2089.html, a stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Šodolovci, odnosno 1. kolovoza 2017. (Odluka o lokalnim porezima Općine Šodolovci objavljena je u Službenom glasniku Općine Šodolovci od 31. srpnja 2017.)

Natrag