U Nar. nov., br. 50/17 od 26.5.2017. objavljena je  Odluka o lokalnim porezima Općine Preseka.

Ovom Odlukom utvrđuju se lokalni porezi koji su izvori prihoda Općine Preseka, stopa prireza porezu na dohodak i poreza na potrošnju, visina poreza na kuće za odmor te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor.

Lokalni porezi Općine Preseka su: 1. prirez porezu na dohodak, 2. porez na potrošnju, 3. porez na kuće za odmor. Općina Preseka dužna je uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%. Porez na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima plaća se po stopi od 3%. Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor u iznosu 7,86 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor. Predmet oporezivanja, porezni obveznici, utvrđivanje, naplata i druga pitanja vezana uz porez na nekretnine uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Preseka, sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Glasniku Zagrebačke županije«, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak, koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca objave u »Narodnim novinama«.

Natrag