U Nar. nov., br. 121 od 6.12.2017. objavljena je Odluka o lokalnim porezima Općine Popovac koja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Popovac« osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu 1. siječnja 2018.

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste, stope, visina, porezni obveznici te način obračuna i plaćanja lokalnih poreza Općine Popovac.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Popovac (»Službeni glasnik Općine Popovac« broj 4/01. i 5/09.).

Natrag