U Nar. nov., br. 47 od 17. svibnja 2017. objavljena je Odluka o lokalnim porezima Općine Podgora http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_05_47_1115.htmlkoja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Glasniku«, službenom glasilu Općine Podgora, osim članaka 3., 4. i 5. (koji se odnose na prirez porezu na dohodak) koji stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem su objavljene u »Narodnim novinama«.

Natrag