U Nar. nov., br. 69/17 od 14.7.2017. objavljena je Odluka o lokalnim porezima Općine Mljet.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Mljet«, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu 1.8.2017.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje u iznosu od 15,00 kn/m2 korisne površine kuće za odmor na cijelom području Općine Mljet. Porez na kuće za odmor stečene nasljedstvom ukoliko su starije od 50 godina plaća se u visini od 5,00 kn/m2 korisne površine kuće za odmor na cijelom području Općine Mljet.

Osnovica za obračun i naplatu poreza na korištenje javnih površina je posebnim aktom utvrđena naknada za korištenje javnih površina. Visina poreza na korištenje javnih površina utvrđuje se u visini od 15,00% (petnaest posto) na propisanu osnovicu. Porez na korištenje javnih površina ne plaća se kad se javne površine koriste u interesu promocije Općine Mljet.

Posebnom, naknadnom odlukom Općinskog vijeća Općine Mljet detaljno će se urediti sva pitanja obračuna i naplate poreza na nekretnine.

Poslovi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza, osim poreza na korištenje javnih površina, u cijelosti se prenose na nadležnu ispostavu Porezne uprave.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima na području Općine Mljet (»Službeni glasnik Općine Mljet« broj 2/07 i Nar. nov., br. 60/07).

Natrag