U Nar. nov., br. 114 od 22.11.2017. objavljena je Odluka o lokalnim porezima Općine Lastovo. Ovom Odlukom o lokalnim porezima Općine Lastovo utvrđuju se vrste poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Općini Lastovo.

U Općini Lastovo uvode se sljedeći porezi:

1. Prirez porezu na dohodak - 10%,

2. Porez na potrošnju - 3%,

3. Porez na kuće za odmor - 12,00 kuna po četvornom metru korisne površine godišnje,

4. Porez na korištenje javnih površina.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Lastovo«, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca objave u »Narodnim novinama«. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima (»Službeni glasnik Općine Lastovo«, broj 3/07. i 2/17.).

Natrag