Odluka o lokalnim porezima Općine Končanica (Nar. nov., br. 112/17) donesena je temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 33/01 - 137/15) i Zakona o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16 i 101/17). Općini Končanica pripadaju sljedeći porezi: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina. Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%.

Ova Odluka stupa na snagu 1. prosinca 2017. godine.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_11_112_2628.html

Natrag