Odlukom o lokalnim porezima Općine Čaglin (Nar. nov., br. 128/17) utvrđuju se vrste lokalnih poreza Općine Čaglin, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza, prijenos ovlasti za utvrđivanje i naplatu pojedinih lokalnih poreza na Ministarstvo financija, Poreznu upravu. Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%. Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Čaglin«, osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_12_128_2942.html

Natrag