Odlukom o lokalnim porezima Općine Bizovac (Nar. nov., br. 128/17) utvrđuju se vrste, stope, visina, porezni obveznici te način obračuna i plaćanja lokalnih poreza Općine Bizovac. Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 3%. Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Bizovac«.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_12_128_2941.html

Natrag