U Nar. nov., br. 28/17 od 29.3.2017. objavljena je Odluka o lokalnim porezima i o prirezu porezu na dohodak Grada Zagreba (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak, koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca objave u »Narodnim novinama« tj. 1.4.2017.

Odlukom se utvrđuju lokalni porezi koji su izvori prihoda Grada Zagreba, stope prireza porezu na dohodak i poreza na potrošnju, visina poreza na kuće za odmor te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na nasljedstva i darove, poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor.

Lokalni porezi Grada Zagreba su: 1. porez na nasljedstva i darove, 2. porez na cestovna motorna vozila, 3. porez na automate za zabavne igre, 4. prirez porezu na dohodak, 5. porez na potrošnju, 6. porez na kuće za odmor. Visina poreza, porezni obveznik, porezna osnovica te način obračuna i plaćanja poreza na nasljedstva i darove, poreza na cestovna motorna vozila i poreza na automate za zabavne igre propisani su zakonom kojim se uređuju lokalni porezi.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 18%.

Porez na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima plaća se po stopi od 2%.

Porez na kuće za odmor plaća se 15,00 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor. Odredbe Odluke koje se odnose na porez na kuće za odmor prestaju važiti 1.1.2018.

Poslove utvrđivanja i naplate poreza na nasljedstva i darove, poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor obavljat će Ministarstvo financija, Porezna uprava. Obračunavanje i plaćanje lokalnih poreza i prireza porezu na dohodak nadziru i ovlašteni djelatnici upravnih tijela Grada Zagreba.

Stupanjem na snagu Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima i o prirezu porezu na dohodak (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/01, 19/01 - ispr. i 22/15 i »Narodne novine« 87/01, 103/01 - ispr. i 121/15).

Natrag