U Nar. nov., br. 67/17 od 12.7.2017. objavljena je Odluka o lokalnim porezima Grada Siska koja stupa na snagu 1.srpnja 2017.

Odlukom se propisuju sljedeće vrste poreza: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju i porez na kuće za odmor.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje u iznosu od 11,00 kn/m2 korisne površine kuće za odmor.

Poslovi u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor povjeravaju se Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« br. 16/01) i Odluka o prirezu poreza na dohodak (Nar. nov., br. 59/06).

Natrag