Odlukom o lokalnim porezima Grada Labina (Nar. nov., br. 128/17) propisuju se vrste poreza koji pripadaju Gradu Labinu, obveznici plaćanja poreza, porezna osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima. Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 6%. Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2018.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_12_128_2936.html

Natrag