U Nar. nov., br. 114 od 22.11.2017. objavljena je Odluka o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine i načinu utvrđivanja kreditnih gubitaka. Navedenom Odlukom propisuju se:

1) kriteriji klasifikacije izloženosti u rizične skupine,

2) način utvrđivanja očekivanih kreditnih gubitaka koji proizlaze iz kreditnog rizika,

3) način provođenja umanjenja vrijednosti bilančnih stavki i rezerviranja za izvanbilančne stavke i

4) definicije adekvatnih instrumenata osiguranja izloženosti za potrebe utvrđivanja očekivanih budućih novčanih tokova.

Odredbe ove Odluke primjenjuju se na: 1) kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za rad, 2) podružnice kreditnih institucija iz trećih zemalja koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće zemlje.

Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine. Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija (Nar. nov., br. 41A/14 i 28/17).

Natrag