U Nar. nov., br. 94/17 od 20. rujna 2017. objavljena je Odluka o kamatnim stopama, diskontnoj (eskontnoj) stopi i naknadama Hrvatske narodne banke koja stupa na snagu 28. rujna 2017.

Njenim stupanjem na snagu prestaje važiti istoimena Odluka iz 2015. godine (Nar. nov., br. 115/15).

Natrag