U Nar. nov., br. 99 od 6.10.2017. objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o prirezu na porez na dohodak Grada Splita koja stupa na snagu 1. studenog 2017.

Ovom Odlukom mijenja se članak 5. Odluke o prirezu na porez na dohodak (Nar. nov., br. 7/94, 93/01 i »Službeni glasnik Grada Splita« br. 1/94, 15/01), te se od 1.11.2017. prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 15%.

Natrag