U Nar. nov., br. 105 od 27.10.2017. objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Imotskog i stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Grada Imotskog«.

Ovom Odlukom mijenja se članak 27. Odluke o porezima Grada Imotskog (»Službeni glasnik Grada Imotskog«, br. 03/17) na način da isti glasi:

»Ova Odluka će se objavit u »Narodnim novinama« i »Službenom glasniku Grada Imotskog«, a stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Grada Imotskog«, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem su objavljen u »Narodnim novinama«.«

Natrag