U Nar. nov., br. 121 od 6.12.2017. objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Dubrava a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Glasniku Zagrebačke županije«.

Ovom se Odlukom mijenja Odluka o općinskim porezima u Općini Dubrava (»Narodne novine« broj 65/17.) i usklađuje s odredbama Zakona o izmjenama Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj: 101/2017).

Natrag