U Nar. nov., br. 132/17 od 29.12.2017. objavljena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Općine Karojba (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena u »Narodnim novinama«.

U Odluci o porezima Općine Karojba (»Službene novine Grada Pazina« broj 16/17) čl. 23. briše se, a iza čl. 24. dodaje se čl. 24.a koji glasi: »Postupci u svezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju, poreza na kuće za odmor, poreza na tvrtku ili naziv i poreza na korištenje javnih površina započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke dovršiti će se prema odredbama Odluke o općinskim porezima (»Narodne novine« broj 107/01, 4/03 i 182/03 i »Službene novine Grada Pazina« broj 25/01, 27/02, 17/03 i 16/04).«

Natrag