U Nar. nov., br. 105 od 27.10.2017. objavljena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Visa i stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Grada Visa.

U Odluci o gradskim porezima Grada Visa (»Službeni glasnik Grada Visa« br. 4/17) članak 27. mijenja se i glasi:

»Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Grada Visa«, osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem su objavljene u »Narodnim novinama«.

Natrag