U Nar. nov., br. 121 od 6.12.2017. objavljena je Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Općine Skrad i koja stupa na snagu 14. prosinca 2017.

Ovom se Odlukom mijenja Odluka o lokalnim porezima Općine Skrad (»Službene novine Općine Skrad« broj 6/17) i usklađuje s odredbama Zakona o izmjenama Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj: 101/2017).

Natrag