U Nar. nov., br. 132/17 od 29.12.2017. objavljena je Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Svete Nedelje (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Glasniku Grada Svete Nedelje.

U Odluci o Gradskim porezima Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje 4/17) čl. 2. briše se; odjeljak »VI. POREZ NA NEKRETNINE« i čl. 12. brišu se; u čl. 16. st. 1. briše se; čl. 17. briše se.

Natrag