U Nar. nov., br. 132/17 od 29.12.2017. objavljena je Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Knina (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasilu Grada Knina«.

U Odluci o gradskim porezima Grada Knina (»Službeno glasilo Grada Knina« br. 7/17), u čl. 2. toč. 5. briše se; čl. 15. Briše se; u čl. 16. koji postaje čl. 15., u st. 1. riječi: »osim poreza na nekretnine koji će se sukladno čl. 15. Odluke urediti posebnom odlukom« i zarez, brišu se; čl. 17. briše se; čl. 18. briše se; dosadašnji čl. 19., 20., 21. i 22., postaju čl. 16., 17., 18. i 19.; a ostale odredbe navedene odluke se ne mijenjaju.

Natrag